Call Us: +302103805826 - Mail: info@paloservices.com
PaloAnalytics

ΠΑΛΟ ΕΠΕ

Περιγραφή Φορέα

logo-paloservices

Η ΠΑΛΟ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2008 και έχει σήμερα δραστηριότητα σε 5 χώρες Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία, Ρουμανία και Τουρκία. Στις πρώτες 3 χώρες διαθέτει ξεχωριστή εταιρική παρουσία ενώ στη Ρουμανία και Τουρκία η εξυπηρέτηση και υποστήριξη γίνεται από την Ελλάδα. Η εταιρία ΠΑΛΟ ΕΠΕ, διαθέτει σήμερα 3 υπηρεσίες/ προιόντα σε 5 χώρες. Οι υπηρεσίες της είναι τα palo web sites palo.gr, palo.com.cy, palo.rs, palo.ro, palo.com.tr, το palo pro και τα mobile apps Palo News Digest.

Palo web sites (gr, rs, ro, com.tr, com.cy)

Το palo είναι η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης ειδήσεων στην Νοτιo-Ανατολική Ευρώπη. Είναι ιστοσελίδες που συλλέγουν ειδήσεις από πολλές και διαφορετικές πηγές και τις συγκεντρώνουν κεντρικά με τρόπο εύχρηστο για τον τελικό χρήστη. Οι βασικές διαδικασίες που εκτελούνται στον πυρήνα του palo είναι:

Crawling

Κατά τη διαδικασία αυτή ο μηχανισμός έχοντας μια λίστα απο πηγές συλλέγει πληροφορίες (ειδήσεις ανά διαστήματα). Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής και ανάλογα το είδος της πηγής γίνεται πιο συχνά ή πιο αραιά. Σε γενικό επίπεδο (palo.gr & palo pro) o μηχανισμός αυτός είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των δεδομένων απο ετερογενείς πηγές όπως σελίδες με πολυμεσικά δεδομένα, ιστολόγια, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως facebook, twitter κα. Ο crawler λειτουργεί σαν υπηρεσία συλλογής δεδομένων και περιέχει και εσωτερικούς μηχανισμούς αυτοβελτίωσης και επεκτασιμότητας. Λειτουργεί συνεχώς και συλλέγει επιπλέον μετρικές οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη παρακολούθησή του αλλά και στην ορθότερη λειτουργία του.

Classification

Διαδικασία σύμφωνα με την οποία σε κάθε είδηση που εισάγεται στο σύστημα ανατίθεται μια ή περισσότερες κατηγορίες. Οι κατηγορίες είναι προκαθορισμένες ενώ η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη συσχέτιση με κάποια ή κάποιες κατηγορίες. Λειτουργεί συνεχώς και ανά τακτά διαστήματα αυτοεκπαιδεύεται με απώτερο σκοπό την ακριβέστερη κατηγοριοποίηση των δεδομένων. Τέλος και αυτός ο μηχανισμός συλλέγει αρκετές μετρικές που χρησιμοποιούνται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά από συστήματα επόπτευσης.

Clustering

Το clustering είναι η διαδικασία ομαδοποίησης ειδήσεων σύμφωνα με την μεταξύ τους ομοιότητα. Λόγω της πληθώρας πηγών αλλά και λόγω της φυσικής διαδικασία αναπαραγωγής ειδήσεων από πολλά και διαφορετικά μέσα το σύστημα ομαδοποιεί τις ίδιες/ταυτόσημες ειδήσεις και τις παρουσιάζει σαν μια ενιαία. Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του palo. Επικεντρώνεται σε δεδομένα από άρθρα και όχι σε κοινωνικά δίκτυα και σκοπός του είναι να ενημερώνει υπάρχουσες και νέες συστάδες με σχετικές αναφορές. Ο τρόπος λειτουργίας του είναι αρκετά πολύπλοκος και διαφέρει από τις κλασσικές τεχνικές ομαδοποίησης λόγω της φύσεως των δεδομένων. Οι μετρικές και οι μεταβλητές παραμετροποίησης του είναι αρκετές και αλλάζουν συνεχώς για καλύτερα αποτελέσματα.

Palo Hot Topics

Ο μηχανισμός αυτός ασχολείται με την εξαγωγή συγκεκριμένων λέξεων ή φράσεων που αναπαράγονται από το σύνολο των αναφορών ανά τακτά διαστήματα αποτυπώνοντας την τρέχουσα ειδησεογραφία του διαστήματος που αναφέρεται.

Palo Related Clusters

Ο μηχανισμός είναι υπευθυνος για την συσχέτιση των συστάδων βάσει εσωτερικών κριτηρίων για την καλύτερη συσχέτιση συστάδων όχι μόνο βάσει περιεχομένου αλλά και κατηγορίας και χρονικής περιόδου.

Summarization

Η εξαγωγή περίληψης είναι η διαδικασία με την οποία το σύστημα λαμβάνει σαν είσοδο το σώμα από το σύνολο των άρθρων που αποτελούν ένα cluster και πραγματοποιεί εξαγωγή μιας σύντομης και περιεκτικής περίληψης για το σύνολο των κειμένων. Ο αλγόριθμος αυτός έχει την ικανότητα να επιλέγει προτάσεις οι οποίες δίνουν τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζει ο αναγνώστης απο μια συστάδα ειδήσεων με το ίδιο θέμα. Το λογισμικό αυτό ‘διαβάζει ́ όλα τα κείμενα από μια συστάδα ειδήσεων και συνθέτει προτάσεις που δίνουν την περίληψη με τη μορφή bullet points. Το μέγεθος των προτάσεων αλλά και ο αριθμός τους είναι παραμετροποιήσιμος και μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες μας.

Palo Pro

Το PaloPro αποτελεί μια ξεχωριστή συνδρομητική υπηρεσία/πλατφόρμα. Πέραν των δεδομένων από ειδησεογραφικά sites & blogs εδώ συγκεντρώνονται και αναφορές από social media ενώ γίνονται και κάποιες επιπρόσθετες διαδικασίες:

Crawling

Κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται συλλογή δεδομένων από πηγές όπως:

 1. facebook
 2. twitter
 3. Ιnstagram
 4. youtube
 5. forums
 6. News sites
 7. Blogs

Entity Extraction

Από όλα τα κείμενα που συλλέγονται γίνεται αρχικά η εξαγωγή οντοτήτων. Η εξαγωγή οντοτήτων είναι η διαδικασία με την οποία γίνεται εξαγωγή των βασικών όρων που αναφέρονται σε ένα κείμενο τα οποία μπορεί να είναι πολλών ειδών και να αφορούν: πρόσωπο, εταιρία, προϊόν, κ.α.

Sentiment Analysis

Για κάθε δεδομένο που έχει εισαχθεί στο σύστημα υπάρχει πληροφορία συναισθήματος σχετικά με τις οντότητες που αυτό περιέχει. Πιο συγκεκριμένα για κάθε δεδομένα υπάρχει πληροφορία για θετική, αρνητική και ουδέτερη διάθεση.

Λειτουργίες πλατφόρμας

Η βασική λειτουργία του συστήματος είναι η δημιουργία ενός χώρου (workspace) στον οποίο ο χρήστης συμπληρώνει τις λέξεις κλειδιά και τις οντότητες που τον ενδιαφέρουν να παρακολουθήσει. Στη συνέχεια ο μηχανισμός βρίσκει τα δεδομένα που περιέχουν τις ζητούμενες λέξεις κλειδιά και/ή οντότητες και τα συγκεντρώνει σε μια σελίδα παρατήρησης του χρήστη (dashboard). Πέραν των γενικών στατιστικών και γραφημάτων ο χρήστης έχει μια πιο βαθύτερη ανάλυση με τη χρήση widgets. Τα σημαντικότερα widgets είναι:

 • Top Influencers: Περιέχει μια λίστα με τους top influencers, δηλαδή με τις πηγές/χρήστες που επηρεάζουν πιο πολύ τη μάρκα ή το προιόν που παρακολουθούμε. Είναι μια πληροφορία που προκύπτει απο μια μετρική ανά stream δεδομένων.
 • Top Referrers: Περιέχει μια λίστα με τους χρήστες/πηγές που έχουν τις περισσότερες αναφορές για το συγκεκριμένο workspace.
 • Topics: Περιέχει μια λίστα με τα clusters που έχουν άρθρα για το συγκεκριμένο workspace
 • Sentiment Radar (24h): Είναι ένα γράφημα που δίνει την πολικότητα του τελευταίου 24ώρου
 • Top Quotes: Περιέχει μια λίστα με τα πιο σημαντικά quotes που έχουν βρεθεί σε άρθρα.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα Palo

H Palo ως καινοτόμος εταιρία έχει θέσει σαν προτεραιότητα την ενεργή συμμετοχή της σε πεδία έρευνας με στόχο την εξέλιξη αφενός των υπαρχουσών υπηρεσιών και αφετέρου τη δημιουργία και νέων που θα αλλάξουν την αγορά της ενημέρωσης. Τα κύρια πεδία έρευνας της Palo αφορούν σε ανάκτηση και ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data). Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται, προέρχονται από πηγές όπως ιστοσελίδες (ειδησεογραφικές, blogs, forums κλπ), καθώς επίσης και από κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter κλπ). Τα δεδομένα αυτά ανήκουν σε 2 κατηγορίες: κείμενα και πολυμέσα. Οι προκλήσεις που παρουσιάζονται κατά την ανάκτηση και ανάλυση δεδομένων κειμένων είναι πολλές. Η Palo επιθυμεί να βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων κειμένων μέσω έρευνας σε πεδία όπως:

 • Έξυπνοι τρόποι αυτόματης ανάκτησης κειμένου από το διαδίκτυο. Οι ιστότοποι του διαδικτύου είναι «ζωντανοί» και αλλάζουν συνεχώς, πράγμα που καθιστά αδύνατη την παρακολούθησή τους από τον άνθρωπο και απαιτεί αυτοματισμό. Το πεδίο αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα, καθώς αποτελεί την πηγή των δεδομένων.
 • Κατάταξη αποσπασμάτων (ή ολόκληρου) κειμένου σε ομάδες (clustering). Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα προβολής και εξερεύνησης κειμένων με παρόμοιο περιεχόμενο.
 • Επεξεργασία των δεδομένων κειμένου με τρόπο που να προσδίδει στο κείμενο σημασιολογικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα εύρεση ονομαστικών οντοτήτων, κατηγοριοποίηση κειμένου, εξόρυξη όψεων από ένα κείμενο, εύρεση συναισθήματος που απεικονίζεται σε ένα κείμενο κλπ.
 • Ανακάλυψη δικτύων/κόμβων επιρροής. Καθώς η πληροφορία διαχέεται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι σημαντικό να μπορούν να εξαχθούν πληροφορίες όπως:
  • Από που προήλθε η αρχική πληροφορία. Ποιο δηλαδή είναι το σημείο το οποίο πρώτο εισήγαγε την πληροφορία στο δίκτυο.
  • Ποιοι είναι οι κόμβοι που περισσότερο επηρεάζουν τη διάχυση της πληροφορίας.
  • Ποιοι είναι οι κόμβοι που αναπαράγουν την πληροφορία αυτούσια ή μεταλλάσσοντας την.
 • Εύρεση αναφορών που έχουν απότομη και ραγδαία διάχυση. Τέτοιες αναφορές είναι για παράδειγμα οι ειδήσεις που αποτυπώνουν ένα σημαντικό συμβάν.
 • Τρόπους με τους οποίους οι αναφορές μεταλλάσσονται μέσα στο χρόνο. Για παράδειγμα η πορεία μιας είδησης από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά μέχρι την εξέλιξη και εκτόνωσή της.
 • Ανακάλυψη αναφορών που παρουσιάζουν ψευδείς πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ψευδείς πληροφορίες μπορούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη.
 • Εκτός από τα δεδομένα κειμένου, τα πολυμέσα είναι ένα σημαντικό κομμάτι απ’ όπου μπορούν να εξαχθούν πολύτιμες πληροφορίες. Χρήσιμα αποτελέσματα για αυτό το σκοπό μπορούν να προσφέρουν τα εξής πεδία:
  • Ανακάλυψη συσχέτισης ανάμεσα σε ένα κείμενο και την εικόνα που το συνοδεύει. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να επιλεγούν εικόνες κατάλληλες για ένα κείμενο.
  • Κατηγοριοποίηση εικόνων έτσι ώστε να αποφευχθεί η παρουσίαση εικόνων που είναι ακατάλληλες ή προσβλητικές.

Σχετικά Έργα – Διακρίσεις

Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, το 2015 ολοκληρώθηκε το έργο με Κωδικό έργου: ICT -000651 (σύμπραξη με Σ.ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) στο πλαίσιο του «ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», με προϋπολογισμό 750.000 ευρώ. Επιπρόσθετα, έχει υλοποιήσει έργο στο πλαίσιο της δράσης «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, με προϋπολογισμό 68.722 ευρώ. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση έχει υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο του Horizon 2020 (H2020-SMEInst-2014-2015), στον τομέα Open Disruptive Innovation Scheme, για το οποίο έχει λάβει πιστοποίηση (seal of excellence) ως καινοτόμα πρόταση για την υλοποίηση της υπηρεσίας PALO AGORA.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση έχει διακριθεί και έχει λάβει τις διακρίσεις: Innovation and Extroversion in PAPASTRATOS Start-Up / Scale-Up Greece Awards 2017 Silver Award στο “Top Innovation in Exports” των “Greek Export Awards 2016” (για το Palo News Digest). Silver Award στα “Mobile Excellence Awards 2016” στην κατηγορία “Innovative apps” (για το Palo News Digest) Merit Award στα “Greek Graphic Design & Illustration Awards” EBGE 2016 (για το Palo News Digest) Palo Pro was awarded at the “E-volution Awards 2014” ως δυναμική νεοεισερχόμενη επιχείρηση. “E-volution Awards” 2013 (στην κατηγορία Έρευνα και Ανάπτυξη για το palo.gr). Ermis Awards 2012 (στην κατηγορία media για το palo.gr).

Back to Top