Call Us: +302103805826 - Mail: info@paloservices.com
PaloAnalytics

Ερευνητική ομάδα Ευφυούς Αλληλεπίδρασης

Περιγραφή Φορέα

ii-group_logo
Intelligent Interaction Research Group

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 ως δίκτυο νησιωτικών ακαδημαϊκών μονάδων του Αρχιπελάγους και σήμερα μετρά 5 Σχολές, 16 Τμήματα, πάνω από 300 μέλη ΔΕΠ, πολυάριθμο ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Όσο αφορά στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του έχει λάβει πληθώρα διακρίσεων με πιο πρόσφατη την υψηλότερη βαθμολογία, και πρώτη θέση μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων της χώρας, βάσει της έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης, της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Το ΠΑ έχει ισχυρές συνεργασίες σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο έχοντας υλοποιήσει περισσότερα από 2400 έργα αξίας 150M € ενώ μόνο στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2007- 2013 έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 33 συνολικού προϋπολογισμού 1.8M € ενώ λειτουργεί ως Regional Innovator στις Περιφέρειες του Αιγαίου συνδράμοντας τις στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευσης και την επιχειρηματική ανακάλυψη. Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας εστιάζει και διαμορφώνει τις σύγχρονες τάσεις διεπιστημονικής έρευνας στο καινοτόμο και δυναμικό πεδίο της Πολιτισμικής Πληροφορικής. Το ΤΠΤΕ έχει αναγνωρίσει και θέσει ως στόχο την προώθηση και προαγωγή της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε πεδία που βρίσκονται στην τομή της Υπολογιστικής και της Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς.

Η ερευνητική ομάδα

Η Ερευνητική Ομάδα Ευφυούς ΑλληλεπίδρασηςIntelligent Interaction Research Group συστάθηκε πρόσφατα και δραστηριοποιείται στην τομή των περιοχών της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή, των Ευφυών Συστημάτων και της Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Συντονιστής των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της είναι ο Γιώργος Καρυδάκης, Eπίκουρος Kαθηγητής και απαρτίζεται από έναν πυρήνα νέων ερευνητών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών με την δομή της να είναι ανοιχτή, υποστηρίζοντας διεπιστημονικές ερευνητικές συνέργειες ανά εργασία φιλοξενώντας ερευνητές από συναφή και μη επιστημονικά πεδία.

Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών της ερευνητικής ομάδας είναι η Συναισθηματική Υπολογιστική, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση, Ψηφιακή Αναπαράσταση Πολιτισμικών τεκμηρίων μέσω τεχνολογιών Σημασιολογικού Ιστού και Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και η Διάχυτη Υπολογιστική με έμφαση στην επίγνωση πλαισίου, η Μικτή/Επαυξημένη Πραγματικότητα, τα Ψηφιακά Παιχνίδια Εκπαιδευτικού ή Σοβαρού σκοπού και η Πολιτισμική Εμπειρία Χρήστη.

Ερευνητικό Έργο

Στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της, η ερευνητική ομάδα έχει να επιδείξει συμμετοχές σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά συνέδρια και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η παρουσία μελών της ομάδας στα συνέδρια ACM Intelligent User Interfaces (IUI) 2017 στην Κύπρο, το Genedis 2016 και το Digital Cultural Heritage (DCH) ITN 2017 στη Σλοβενία, σε προγράμματα επιμόρφωσης όπως το ARIADNE ARIADNE’s Transnational Access (TNA) στην Ιταλία και η δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό IEEE Consumer Electronics. Παράλληλα, έχουν γίνει δεκτές δημοσιεύσεις της ομάδας σε συνέδρια που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2017, όπως το Semantic Media Adaptation and Personalization 2017 στη Σλοβακία και το PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA) 2017 στη Ρόδο.

Υποδομές

Η ομάδα αναζητά συνεχώς νέες προκλήσεις και συνεργασίες εντός και εκτός πλαισίων χρηματοδότησης ώστε να υποστηρίξει τα μέλη της, να ενισχύσει τις υποδομές της και να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες της. Στηρίζεται στις ερευνητικές και υπολογιστικές υποδομές του Τμήματος και του Πανεπιστημίου το οποίο διαθέτει Υπολογιστικό Κέντρο, ένα προηγμένο δίκτυο αποθηκευτικού χώρου και ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιασκέψεων. Επιπρόσθετα, ως κόμβος του ΕΔΕΤ απολαμβάνει υπηρεσίεςκαι υποδομές όπως Okeanos και ViMa. Τέλος, η ομάδα εντάχθηκε και είναι ενεργό μέλος Εθνικών και Διεθνών οργανισμών και ενώσεων όπως το gi-Cluster (Cluster δημιουργικών βιομηχανιών), το Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) και το Lora Alliance.

Back to Top