Call Us: +302103805826 - Mail: info@paloservices.com
PaloAnalytics

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τα οικονομικά οφέλη για την σύμπραξη από την εκπόνηση του προτεινόμενου Έργου είναι πολλαπλά και αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Το νέο και καινοτόμο προϊόν που θα αναπτυχθεί εκτιμάται ότι θα αποτελέσει τον πόλο έλξης για πολλές εταιρείες / οργανισμούς που δραστηριοποιούνται με την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνείς αγορές. Η μη ύπαρξη εξειδικευμένων ανταγωνιστικών προϊόντων αλλά και ερευνητικών λύσεων στο συγκεκριμένο τομέα, προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στην σύμπραξη και της επιτρέπει να πρωταγωνιστήσει διεθνώς και να διεισδύσει στην αναδυόμενη και απαιτητική αγορά της τεχνολογίας ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την πολιτική κύρια της εταιρείας αλλά και του συνόλου της σύμπραξης να ενσωματώσει στο δυναμικό της νέες τεχνολογίες, αναμένεται να δώσει ώθηση προς νέους δυναμικούς και αναδυόμενους τομείς και να συνοδευτεί από μια αύξηση του τζίρου/ πωλήσεων της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.

Η εταιρία θα αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την τεχνογνωσία της σε συστήματα και εφαρμογές ανάλυσης της online ειδησεογραφίας, να την αναβαθμίσει και επεκτείνει σε καινούργιους τομείς και να αυξήσει την προστιθέμενη αξία για την ίδια και τους πελάτες της. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του προτεινόμενου Έργου αξιοποιείται στο έπακρο η τεχνογνωσία σε τομείς ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, καθώς και πολυγλωσσικού περιεχομένου, ενισχύοντας έτσι την πολιτική της εταιρείας για αυξανόμενη χρήση των τεχνολογιών αιχμής.

Ιδιαίτερη σημασία τέλος, θα πρέπει να δοθεί στην πολύτιμη τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί από πλευρά της PALO κατά την διάρκεια εκτέλεσης του προτεινόμενου Έργου μέσα από την συνεργασία της τους δύο ερευνητικούς φορείς, για την επιθυμητή επίτευξη των στόχων του Έργου. Η τεχνογνωσία που θα μεταφερθεί, θα βελτιώσει το επιστημονικό δυναμικό της εταιρείας αυξάνοντας τις γνώσεις και την εξειδίκευσή του και κατά συνέπεια τις δυνατότητες της εταιρείας, προς την μελλοντική υποστήριξη αλλά και ανάπτυξη νέων εφαρμογών και την ανάληψη νέων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

Εκτός από την ΠΑΛΟ, σημαντικά είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα και για τους εμπλεκόμενους ερευνητικούς φορείς οι οποίοι θα μπορέσουν να δοκιμάσουν αλγορίθμους και μεθοδολογίες αιχμής σε μια πραγματική περίπτωση με μεγάλο όγκο δεδομένων φροντίζοντας ταυτόχρονα για θέματα κλιμάκωσης, απόδοσης και ταχύτητας. Θα δώσουν λύσεις σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων εξόρυξης γνώσης από δεδομένα και ανάλυσης κοινωνικών δικτύων και γράφων, ενώ παράλληλα θα ασχοληθούν και με θέματα προσομοίωσης και βελτιστοποίησης σε πολυπαραγοντικά περιβάλλοντα. Έτσι θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν βασική έρευνα και να συνεισφέρουν νέους αποδοτικότερους αλγορίθμους οι οποίοι για πρώτη φορά θα χειρίζονται πολυγλωσσικό περιεχόμενο και θα συνδυάζουν κείμενα και δυναμικά μεταβαλλόμενα δίκτυα.

Η ανάπτυξη της προτεινόμενης πλατφόρμας διεθνούς εμβέλειας, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό που είτε διαθέτει, είτε θα προσλάβει για τις ανάγκες του έργου η εταιρεία PALO, αποτελεί από μόνο του ένα όφελος για την ελληνική οικονομία καθώς αυτό θα είναι ένα εξ’ ολοκλήρου ελληνικό προϊόν που θα απευθύνεται σε διεθνείς αγορές στις οποίες ήδη η PALO έχει ξεκινήσει να έχει εμπορική παρουσία. Η υπάρχουσα αγορά στον τομέα της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων χρησιμοποιεί συνήθως μεθόδους και εφαρμογές που προέρχονται από το εξωτερικό, διοχετεύοντας με αυτό τον τρόπο ένα μέρος του κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς, σε εταιρείες του εξωτερικού. Η δημιουργία της προτεινόμενης πλατφόρμας στοχεύει στο να υποκαταστήσει ένα κομμάτι από την εισαγωγή εφαρμογών που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, συνεισφέροντας στη βελτίωση της εθνικής ανταγωνιστικότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι η εταιρεία PALO στοχεύει στην διάθεση του υπό ανάπτυξη προϊόντος σε διεθνείς αγορές πλην της Ελλάδας. Αφού ολοκληρωθεί η προτεινόμενη βιομηχανική έρευνα και αφού κατοχυρωθούν με τα απαραίτητα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα συμπεράσματά της θα αξιοποιηθούν για την οριστική διαμόρφωση προϊόντων, με σκοπό την δημιουργία μιας πρωτότυπης ολοκληρωμένης πλατφόρμας, η οποία θα μπορεί τότε να περάσει στη φάση της τελικής ανάπτυξης και να γίνει μια ανταγωνιστική υπηρεσία για τις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέσω των σεναρίων αξιοποίησής της.

Έτσι, με την προτεινόμενη έρευνα η σύμπραξη συνεισφέρει άμεσα στην αύξηση των εξαγωγών της εθνικής οικονομίας, αξιοποιώντας:

  • την επιστημονική και τεχνολογική αρτιότητα και υπεροχή της υπό ανάπτυξη εφαρμογής,
  • τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης εφαρμογής τα οποία δεν περιορίζονται από εθνικά σύνορα με συνέπεια να μπορούν να εξαχθούν και να εφαρμοστούν σε άλλες χώρες χωρίς την ανάγκη τροποποιήσεων,
  • το ευρωπαϊκό προφίλ της εταιρείας μέσα από την συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά Έργα και συνεργασίες.

Η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί αναμένεται να έχει και ένα ιδιαίτερα σημαντικό όφελος για την εθνική οικονομία καθώς θα επιτρέψει για πρώτη φορά στις Ελληνικές επιχειρήσεις που θα τη χρησιμοποιήσουν, και οι οποίες στοχεύουν να επεκταθούν διεθνώς, να αποκτήσουν άμεσα μια εικόνα για τις αγορές των χωρών του εξωτερικού, αναλύοντας τον ανταγωνισμό, εντοπίζοντας επιχειρηματικούς κινδύνους και ευκαιρίες σε ξένες αγορές και τοποθετώντας με κατάλληλο τρόπο τα δικά τους προϊόντα μέσα από τα social media κάθε χώρας.

Τέλος αναφορικά με την αύξηση της απασχόλησης αυτή θα προέλθει κυρίως με:

  • την αύξηση του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην ίδια την εταιρεία PALO αλλά και στο σύνολο της σύμπραξης για την ανάπτυξη και συνεχή επέκταση της πλατφόρμας,
  • την αύξηση των θέσεων εργασίας του προσωπικού της Palo στην Ελλάδα που θα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα προσφέροντας υπηρεσίες business analytics κυρίως στη διεθνή αγορά

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-03470).

e-bannerespaEEetpa800X90
Back to Top